Shell Fair Use Policy

ContextShift heeft geen harde limieten op het brongebruik van shell accounts, anders dan disk quota. Wanneer een account echter regelmatig significant meer bronnen gebruikt dan ContextShift redelijk acht, kan de accounteigenaar worden verzocht om het brongebruik bij te stellen. Wanneer het overmatig brongebruik na een dergelijk verzoek niet naar een redelijk niveau wordt teruggebracht, behoudt ContextShift zich het recht voor om het account te beëindigen danwel te verlangen dat het account naar een meer passend produkt wordt omgezet.

Bronnen die onder deze Fair Use Policy vallen omvatten, maar zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, netwerkverkeer, cpu belasting, geheugengebruik, domeinnamen.

Voor domeinen geldt als fair use een aantal dat in redelijke verhouding staat tot de beschikbare schijfruimte.

Number of databases is unlimited, but database content counts towards disk usage.

ContextShift behoudt zich het recht voor om deze policy van tijd tot tijd aan te passen, naar gelang zich nieuwe inzichten ontwikkelen. Het garandeert echter dat de algemene intentie van de policy, zijnde het zekerstellen van een redelijk gebruik van de diensten door klanten, ongewijzigd zal blijven.